O projektu

section-cover
Projekat je deo Akcionog programa za Srbiju EU (2014) i usmeren je ka podršci energetskom sektoru u bezbednom snabdevanju i u unapređenju održivog razvoja energetskog sektora.

O čemu se radi?

Cilj projekta je da sezakoni Srbije usklade sa pravnim tekovinama EU u oblasti energetike. Mora se osigurati da regulatorne politike i prakse budu primenjene u skladu sa najboljim regulatornim  važećim propisima Energetske zajednice.

Projekat podržava napore ka obezbeđivanju pouzdanog i održivog snabdevanja energijom po pristupačnim cenama stanovništva Srbije, podstiče investicije u mrežnu infrastukturu i doprinosi stvaranju integrisanog energetsog tržišta EU.

Rezultati

 • Uspostavljeni kriterijumi za za regulaciju cena u određenim segmentima tržišta električne energije.
 • Utvrđivanje kriterijuma za ukidanje rezervnog snabdevača u elektroenergetskom sektoru. Uloga rezervnog snabdevača u Srbiji, u skladu sa definicijama Zakona o energetici iz 2014. godine, jeste da obezbedi neprekidno snabdevanje električnom energijom potrošačima koji ne ispunjavaju uslove za garantovani režim snabdevanja.
 •  Napravljeni su programi usklađivanja za ODS električne energije i gasa. Jedan od ključnih zahteva Trećeg energetskog paketa je razdvajanje vertikalno integrisanih energetskih kompanija, čime se eliminiše rizik od diskriminacije u pogledu rada mreža i načina na koji se omogućuje pristup ovim mrežama. U tom cilju, operatori distributivnog sistema su dužni da utvrde programe usaglašenosti i godišnje izveštaje da bi obezbedili nediskriminatorno ponašanje i pravilno praćenje procesa razdvajanja
 • Date su preporuke u pogledu podsticaja za regulatorne investicije u infrastrukturne projekte u oblasti elektroenergetske mreže i sistema prirodnog gasa.
 • Izvršena je procena i unapređenje regulatornog okvira za kvalitet usluge. Opšti cilj regulacije kvaliteta usluga na nivou električne energije i prirodnog gasa jeste da se garantuje dobar nivo kontinuiteta snabdevanja, kvalitet napona i gasa, kao i efikasne usluge za potrošače električne energije i gasa. 

 Sledeći koraci

U preostalom projektnom period predviđene su aktivnosti za podizanje kapaciteta, kao i pružanje podrške Agenciji za energetiku Republike Srbije za procenu i praćenje planova za razvoj mreže električne energije i prirodnog gasa, razvoj alatki za procenu planova za ugradnju pametnih brojila, izradu specifikacija za alat za upoređivanje cena električne energije i prirodnog gasa, kao i druge aktivnosti u dogovoru sa institucijom koja je korisnik ovog projekta.

 


Sektor
 • Energetika
EuropeAid referenca
138046/IH/SER/RS
Komponente
 • Usklađivanje zadataka AERS-a novim pravnim tekovinama EU
 • Razvoj regulatornih mehanizama za podršku investicijama u mrežu
 • Razvoj regulatornih mehanizama za praćenje
 • Obuka
 • Izrada tenderske dokumentacije za informacioni sistem AERS-a
Grad / Region
Beograd/Srbija
EU donacija
1.267.990 €
Pregovaračko poglavlje
 • 15 - Energetika
Vreme implementacije
Jul 2018. - Mart 2020.
Korisnik
Ministarstvo rudarstva i energetike
Implementiran od strane
LDK Conusltants Global EEIG